Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  
     
 
 
 
 
 

 
Ziyaretçi İstatistikleri
Aktif: 56
Bugün: 984
Toplam: 1.120.381
 

Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK

ozturkm@cu.edu.tr

Adı Soyadı: Mustafa ÖZTÜRK

 

Doğum Tarihi: 08.11.1965

 

Unvanı:  Prof. Dr. 

 

Öğrenim Durumu:

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

İlahiyat

Marmara Üniversitesi

1987

Y. Lisans

Tefsir

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1998

Doktora

Tefsir

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2002

 

Akademik Unvanlar:

 

Yardımcı Doçentlik Tarihi :          2003

Doçentlik Tarihi          :                  2005                            

Profesörlük Tarihi      :                  2011

 

         Yayınlar

 

         Kitaplar  

     

     1. ÖZTÜRK, M., Kur’an Dili ve Retoriği, Kitâbiyât Yay., Ankara 2002.

2. ÖZTÜRK, M., Kur’an ve Aşırı Yorum, (Doktora Tezi), Kitâbiyât Yayınları, Ankara 2003.

3. ÖZTÜRK, M., Kur’an’ı Kendi Tarihinde Okumak, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2004.

4. ÖZTÜRK, M., Kur’an’ın Mutezilî Yorumu, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2004.

5. ÖZTÜRK, M., Tefsir Tarihi Araştırmaları, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2005.

6. ÖZTÜRK, M., Kıssaların Dili, Kitâbiyât Yayınları, Ankara 2006.

7. ÖZTÜRK, M., Kur’an ve Tefsir Kültürümüz, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2008.

8. ÖZTÜRK, M., Meal Kültürümüz, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2008.

9. ÖZTÜRK, M., Tefsirde Ehl-i Sünnet & Şia Polemikleri, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2009.

10. ÖZTÜRK, M., Kur'an, Tefsir ve Usul Üzerine -Problemler, Tespitler, Teklifler-, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2011.

11. ÖZTÜRK, M., Kur’an-ı Kerim Meali, Düşün Yayınları, İstanbul 2011.

12. ÖZTÜRK, M., Cumhuriyet Türkiyesi'nde Meal ve Tefsirin Serencamı, (Ankara Okulu Yayınları, yayım aşamasında)

13. ÖZTÜRK, M., Cahiliyeden İslâmiyet’e Kadın, (Ankara Okulu Yayınları, yayım aşamasında).

14. ÖZTÜRK, M., Osmanlı Tefsir Mirası, (Kitabevi, yayım aşamasında).

     

    

      Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler       

     

     1. ÖZTÜRK, M., “Über die Notwendigkeit und die Methoden der Entmythologisierung des Koran”, Die Welt des Islams (International Journal for the Study od Modern Islam), cilt: 50, sayı: 2, Leiden 2010.

      2. ÖZTÜRK, M., “Der Koran als geschichtliche Rede”, çev. Felix Körner, Lebendiges Zeugnis, sayı 63, ss. s. 84-108, Köln 2008.

      3. ÖZTÜRK, M., “The Tragic Story of Iblis (Satan) in The Qur’an”, Islamic University of Europa Journal of Islamic Research, Vol: 2, No: 2, December 2009.

      4. ÖZTÜRK, M., “The Different Stances of Al-Shahrastânî: A Study of The Secterian Identity of Al-Shahrastânî in Relation to his Qur’anic Commentary, Mafâtih al-Asrâr”, Ilahiyat Studies, vol: 1, number: 2, Summer/Fall 2010.

     

      Uluslararası Atıflar

 

1. Felix Körner, “Modernistische Koranexegese in der Türkei. Eine Diskussion mit Mustafa Öztürk”, Im Dienst der Versöhnung: Füreinen authentischen Dialog zwischen Christien und Müslimen, editör: Peter Hünseler, Pustet-Verlag, 2008, s. 13-22.

2. Felix Körner, “Türkisch-islamische Theologie im Aufbruch: Mustafa Öztürk”, Lebendiges Zeugnis, 63. Jahrgang, Heft 2, Mai 2008.

      3. ÖZTÜRK, M., “Zendegî Dînî der Türkiye”, Farsça’ya çev. Dr. Seyyid Asfar Seyyid Turabi, hejrat.net.

     

      Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

 

1. ÖZTÜRK, M., “Über die Notwendigkeit und die Methoden der Demythologisierung des Koran”, Heceas-Dialoge I, Islam und Moderne: Reformdenken im Türkschen Islam Heute, Heidelberg, 25 Haziran 2005.

2. ÖZTÜRK, M., “Horizonte der Koranexegese im Hinblic auf Herausforderungen der Moderne”, Geistiges Erbe des Islam I: Islamische Theologie heute, Johann Wolfang Goethe Üniversitesi, Frankfurt, 27-28 Nisan 2007.

3. ÖZTÜRK, M., “Zur Frage der Wandelbarkeit des Gottesverhältnisses Menschen und zur Gesellschaft”, Erscheinungsformen der Textkritik in der Islamischen Kultur Ihr Einfluss auf die Gottesvorstellung, George-August Üniversitesi, Göttingen, 24-26 Nisan 2007.

4. ÖZTÜRK, M., “Zur aktuellen Bedeuting der klassischen Koranauslegungsmethodik und Koranwissenschaften im Kontext des Begriffs mutaschâbih”, Geistiges Erbe des Islam II: Koranwissenschaften heute (Genese, Exegese, Hermeneutik, Asthetik), Johann Wolfang Goethe Üniversitesi, Frankfurt, 5-7 Haziran 2008.

5. ÖZTÜRK, M., “Dinin Kitabından Bilim Çıkar mı? -Günümüz Türkiyesi’nde Kur’an’ı Modern Bilim Hakkında Konuşturmanın Açmazları ve Sakıncaları Üzerine-“, Uluslararası Günümüz Türkiye’sinde İslam Sempozyumu, Kayseri, 08-09 Ekim 2009.

      6. ÖZTÜRK, M., “Molla Fenârî ve Tefsirde Senkretizm”, Uluslararası Molla Fenârî Sempozyumu, Bursa, 3-4 Aralık 2009.

     

      Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

 

1. ÖZTÜRK, M., “Yeni Anlama Yöntemlerinin İmkân ve Sınırları”, Güncel Dinî Meseleler Birinci İhtisas Toplantısı (Kur’an ve Hadislerin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Yöntem Meselesi), Ankara 2004.

2. ÖZTÜRK, M., “Muhammed Esed’in Meal-Tefsirinde Bâtınî Tevil Olgusu”, Kur’an Mealleri Sempozyumu, Ankara 2007.

3. ÖZTÜRK, M., “Tefsir ve Hadis Tarihinde Hz. Ali”, Hayatı Kişiliği ve Düşünceleriyle Hz. Ali Sempozyumu, Bursa 2005.

4. ÖZTÜRK, M., “İslam Tefsir Geleneğinde Ehl-i Kitapla İlgili Bazı Telakkilerin Epistemik Değeri,” Kur’an’ın Farklı İnanç Mensuplarına Yaklaşımı Sempozyumu, Konya 2007.

5. ÖZTÜRK, M., “Şiî-İmâmî Tefsir Kültürünün Genel Karakteristikleri”, Tarihten Günümüze Kur’an’a Yaklaşımlar, İlim Yayma Vakfı Kur’an ve Tefsir Akademisi, İstanbul, 10-14 Ağustos 2009.

6. ÖZTÜRK, M. “Dinî Hükümlerin Kaynağını Kur’an ile Sınırlandırma Eğiliminin Kaynakları ve Tutarlılığı”, Dinî Hükümlerin Kaynağı ve Dinî Metinlerin Anlaşılması Konusundaki Çağdaş Yaklaşımlar Çalıştayı, İSAM, İstanbul 18-19Aralık 2009.

7. ÖZTÜRK, M. "Taberi'nin Tefsir Anlayışında Selefilik ve Ilımlı Zahirilik", Bir Müfessir Olarak Muhammed b. Cerir et-Taberi Sempozyumu, Konya 11-13 Haziran 2010.

8. ÖZTÜRK, M., "Bir Meal Problemi Olarak Hususi Hitapların Umumileştirilmesi", Kur'an'ın Türkçe mealleri ve Sorunları Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kayseri 05 Kasım 2010.

9. ÖZTÜRK, M., "Osmanlı Tefsir Kültürüne Panoramik Bir Bakış", Osmanlı Toplumunda Kur'an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları (13.yy-18. yy), İlim Yayma Vakfı Kur'an ve Tefsir Akademisi, İstanbul 2-6 Ağustos 2010.

10. ÖZTÜRK, M., "Evrensellik Algısı ve Kur'an-ı Kerim", Kur'an ve Evrensel Mesajı Sempozyumu, Eskişehir 16-17 Nisan 2010.

11. ÖZTÜRK, M., "Türkçedeki Telif ve Tercüme Meallerin Tanıtılması", Kur'an'ın Anlaşılmasına Doğru - Tefsir ve Toplum Sempozyumu, İslami İlimler Araştırma Vakfı, İstanbul 03-04 Aralık 2010.

12. ÖZTÜRK, M., “Arapçadan Meal Çevirmenin Zorlukları”, Türk Dilinde Kur’an Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul, 27-28 Mayıs 2011.

13. ÖZTÜRK, M., “İslam Öncesi Arap Toplumunda Ahvâl-i Şahsiyye Hukuku”, Kur’an’ın Anlaşılmasına Katkısı Açısından Kur’an Öncesi Mekke Toplumu Sempozyumu, İstanbul, 1-3 Temmuz 2011.

14. ÖZTÜRK, M., “Toplumsal Cinsiyet Meselesine Kur’an Zaviyesinden Genel Bir Bakış”, Dinî ve Toplumsal Boyutlarıyla Cinsiyet Sempozyumu, İstanbul 21-22 Mayıs 2011.

15. ÖZTÜRK, M., “Cumhuriyet Dönemindeki Telif Tefsirler”, Başlangıçtan Günümüze Türklerin Kur’an Tefsirine Hizmetleri Sempozyumu, İstanbul, 21-22 Ekim 2011.

16. ÖZTÜRK, M., “Klasik Tefsir Kaynaklarında Kadın İmgesi”, Diyanet İşleri Başkanlığı V. Dinî Yayınlar Kongresi, Ankara, 02-04 Aralık 2011.

 

      Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

1. ÖZTÜRK, M., “Tefsirde Zâhir-Bâtın Düalizmi ya da Tasavvufî Aşırı Yorum”, İslâmiyât, cilt: 2, sayı: 3, Ankara 1999.

2. ÖZTÜRK, M., “Muvaffakuddîn el-Kevâşî ve et-Telhîs Tefsirindeki Metodu”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 11, Samsun 1999.

3. ÖZTÜRK, M., “Şâtıbî’nin Kur’ân’ı Anlamaya Yönelik Öncelikleri Üzerine Bir Çözümleme Denemesi”, İslâmiyât, cilt: 3, sayı: 1, Ankara 2000.

4. ÖZTÜRK, M., “İslâm Tefsir Geleneğinde Yorum Manipülasyonu: Ulu’l-Emr Kavramı Örneği”, İslâmiyât, cilt: 3, sayı: 3, Ankara, 2000.

5. ÖZTÜRK, M., “Zülkarneyn: ‘Kur’an’da Uzaya Seyahati Anlatılan İnsan’ Adlı Kitabın Düşündürdükleri”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, sayı: 1, Samsun 2000.

6. ÖZTÜRK, M., “Klasik Tefsirlerdeki Tesettür Formu Üzerine”, İslâmiyât, cilt: 4, sayı: 2, Ankara 2001.

7. ÖZTÜRK, M., “Egemen Bir Dinî Söylem Tarzı Olarak Ataerkillik”, İslâmiyât (Türkiye’de Din Söylemleri Özel Sayısı), cilt: 4, sayı: 4, Ankara 2001.

8. ÖZTÜRK, M., “Mübhemâtü’l-Kur’ân ve İmâmiyye Şiası”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 12, Samsun 2001; Dinî Araştırmalar, cilt.3, sayı: 8, Ankara 2003.

9. ÖZTÜRK, M., “Sadaka Kavramının Kur’an’daki Anlam Çerçevesi: Semantik Bir Tahlil Denemesi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 12, Samsun 2001.

10. ÖZTÜRK, M., “Tefsir-Te’vil Karşıtlığının Tarihsel ve Epistemolojik Kökeni”, İslâmî Araştırmalar Dergisi (Tefsir Yazıları), cilt: 14, sayı: 1, Ankara 2001.

11. ÖZTÜRK, M., “Kur’an’ın Cennet Betimlemelerinde Yerel ve Tarihsel Motifler”, İslâmiyât, cilt: 4, sayı: 1, Ankara 2001.

12. ÖZTÜRK, M., “Tüsterî ve Tasavvufî Tefsiri Üzerine Bazı Tespit ve Değerlendirmeler”, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, sayı: 9, Ankara 2002.

13. ÖZTÜRK, M.,  “Kur’an’da Uhrevi Azap Figürleri”, İslâmiyât, cilt: 4, sayı:1, Ankara 2002.

14. ÖZTÜRK, M., “İhvân-ı Safâ’nın Düşünce Sisteminde Kur’an ve Yorum”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 14-15, Samsun 2003.

15. ÖZTÜRK, M., “Bilge Kul-Musa Kıssası ve İslâm Kültüründe Hızır Mitosu”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 14-15, Samsun, 2003.

16. ÖZTÜRK, M., “Üzeyr Allah’ın Oğludur’ İddiasına Dair Bir İnceleme”, Akademik Araştırmalar, cilt: 4, sayı: 16, İstanbul 2003.

17. ÖZTÜRK, M., “İbn Cüzey’in Tefsirinde Tasavvuf”, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, sayı: 11, Ankara 2003.

18. ÖZTÜRK, M., “Kur’an Bağlamında Hz. Meryem Üzerine Bir İnceleme”, Marife, yıl: 3, sayı: 1, Konya 2003.

19. ÖZTÜRK, M., “Tefsir Tarihinde Özgünlüğün Adı: Ebû Müslim el-İsfahânî”, İslâmiyât, cilt: 5, sayı: 2, Ankara, 2003.

20. ÖZTÜRK, M., “Mutezile ve Tefsir”, Marife (Mu’tezile Özel Sayısı), yıl: 3, sayı. 3, Konya 2003.

21. ÖZTÜRK, M., “Alevilerin Kur’an Tasavvuru Üzerine”, İslâmiyât, cilt: 5, sayı: 3, Ankara 2003.

22. ÖZTÜRK, M., “Geleneksel Tevil Çeşitlemelerinin Epistemik Değeri”, Bilimnâme, sayı: 2, Kayseri 2003.

23. ÖZTÜRK, M., “Tefsirde Usül(süzlük) Sorunu”, İslâmiyât (İslâmî İlimler Sorunu Özel Sayısı), İslâmiyât, cilt: 5, sayı:4, Ankara 2003.

24. ÖZTÜRK, M., “Kur’an’da ve İslam Öncesi Arap Düşüncesinde Dehr Kavramı”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 16, Samsun 2003.

25. ÖZTÜRK, M., “Muhammed Esed’in Meal-Tefsiri’nde Bâtınî Te’vil Olgusu”, İslâmî Araştırmalar, cilt: 16, sayı: 1, Ankara 2003.

26. ÖZTÜRK, M., “Kur’an’da Örtük Anlatım: Kinaye ve Ta‘riz”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 3, sayı: 2, Adana 2003.

27. ÖZTÜRK, M., “Zerkeşî’nin Kaynakları: el-Burhân fî Ulûmi’l-Kur’ân Üzerine Bir İnceleme”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 3, sayı: 2, Adana 2003.

28. ÖZTÜRK, M., “Tefsir Tarihinde Ehl-i Kur’an Ekolü”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 3, sayı: 1, Adana 2003.

30. ÖZTÜRK, M., “Kur’an Kıraatlerinin Tarihsel Serencamına Genel Bir Bakış”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 3, sayı: 1, Adana 2003.

31. ÖZTÜRK, M., “Âdem, Cennet ve Düşüş”, (Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, sayı: 2, İstanbul 2004.

32. ÖZTÜRK, M., “Demitolojizasyon ve Kur’an”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 4, sayı: 1, Adana 2004.

33. ÖZTÜRK, M., “Kur’an, Ahd-i Atik ve Sümer Mitolojisinde Hâbil-Kâbil Kıssası”, Çukurova Üniversiteesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 4, sayı: 1, Adana 2004. 

34. ÖZTÜRK, M., “Zülkifl’in Dinî ve Târihî Kimliğine Dair Bir Araştırma”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 4, sayı: 2, Adana 2004.

35. ÖZTÜRK, M., “Neo-Selefîlik ve Kur’an: Reşid Rıza’nın Kur’an ve Yorum Anlayışı Üzerine”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 4, sayı: 2, Adana 2004.

36. ÖZTÜRK, M., “Kur’an’ın Aktüel Değeri: Roger Garaudy’in Kur’an Tasavvuru Üzerine”, Usûl İslam Araştırmaları Dergisi, cilt: 1; sayı: 2, Sakarya, 2004.

37. ÖZTÜRK, M., “Şiî ve Sünnî Müfessirlere Göre Ehl-i Beyt Kavramı”, Marife (Ehl-i Beyt Özel Sayısı), yıl: 4, sayı. 3, Konya 2004.

38. ÖZTÜRK, M., “Çağdaşlık ve Çağdaş Dönem Kur’an Yorumlarına Genel Bir Bakış”, İslâmiyât (İslam ve Çağdaş Durum), cilt. 7, sayı: 4, Ankara 2004.

39. ÖZTÜRK, M., “İblis’in Trajik Hikayesi: Allah, İnsan, Şeytan ve Kötülüğe Dair”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 5, sayı: 1, Adana 2005.

40. ÖZTÜRK, M., “Şiî ve Sünnî Kaynaklarda Mut’a Nikâhı Tartışması”, İslâmiyât, cilt: 7, sayı. 3, Ankara 2005.

41. ÖZTÜRK, M., “Hz. Ali ve Hz. Fâtıma’ya Nisbet Edilen Mushafların Mahiyeti”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, cilt: 6, sayı. 2, Adana 2006.

42. ÖZTÜRK, M., “Kur’an’ın Değer Sisteminde Dünya ve Dünyevî Hayatın Yeri”, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, cilt: 7, sayı: 16, Ankara 2005.

43. ÖZTÜRK, M., “Kur’an Çerçevesinde Ümmet Kavramının Tahlili”, İslâmiyât, cilt: 8, sayı: 2, Ankara 2005.

44. ÖZTÜRK, M.,  “Klasik Sünnî Tefsir Literatürü Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, Marife (Ehl-i Sünnet Özel Sayısı), yıl: 5, sayı: 3, Konya 2005.

45. ÖZTÜRK, M., “Kur’an Meallerindeki Ciddi Hatalar Üzerine: Yunus Suresi Örneği”, İslâmiyât, cilt: 8, sayı: 4, Ankara, 2005.

46. ÖZTÜRK, M.,  “Kur’an’ın Tarihsel Bir Hitap Oluş Keyfiyeti”, İslâmî İlimler Dergisi, yıl: 1, sayı: 2, Çorum 2006.

47. ÖZTÜRK, M., “Muhammed Esed’in Meal Tefsirindeki İntihaller Üzerine”, İslâmiyât, cilt: 10, sayı: 3, Ankara 2007.

48. ÖZTÜRK, M., “İslami Kökenciliğin bir Tezahürü: Mealcilik”, İslâmiyât, cilt: 10, sayı: 1, Ankara 2007.

49. ÖZTÜRK, M., “Oksidantalizm Bağlamında Afgânî-Abduh Ekolü”, Marife, yıl: 6, sayı: 3, Konya 2007.

50. ÖZTÜRK, M., “Muhammed Esed’in Tefsir Notlarındaki Yanlış Atıflar ve Çarpıtmalar Üzerine”, Marife, yıl: 8, sayı: 1, Konya, 2008.

51. ÖZTÜRK, M., “İmâmiyye Şiası’nın Kıraat ve Ahruf-i Seb’a Anlayışı”, Marife (Şia Özel Sayısı), yıl: 8, sayı: 3, Konya 2008.

     52. ÖZTÜRK, M., “Müteşabih Kavramı Bağlamında Tefsir Usûlünün (Ulûmü'l-Kur'ân) Mahiyeti ve Pratik Değeri Üzerine Bir İnceleme”, Bilimname, sayı: 15, Kayseri 2008.

     53. ÖZTÜRK, M., “Selefîlik ve Te'vil Üzerine”, Marife (Selefîlik Özel Sayısı), Yıl: 9, Sayı: 3, 2009.

     54. ÖZTÜRK, M., "Şia'da Ricat İnancı ve Sözde Dinî Temelleri", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 8, sayı: 1, Adana 2008. 

      55. ÖZTÜRK, M., "Kur'an'ın Kur'an'la Tefsiri - Bir Mahiyet Soruşturması-", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 8, sayı: 2, 2008.

    56. ÖZTÜRK, M., "İslam Dünyasında Yenilik ve Yenilikçilik Karşıtlığının Zihniyet Kodları", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 9, sayı: 1, 2009.

     57. ÖZTÜRK, M., “Türkçe Kur''an Tercümelerinin Dramatik Hikâyesi”, Türkiye Günlüğü, sayı: 104, 2011.

      58. ÖZTÜRK, M., “Modern Döneme Özgü Bir Kur’an Tasavvuru: Kur’ancılık ve Kur’an İslam’ı Söyleminin Tahlil ve Tenkidi”, Marife, cilt: 10, sayı: 3, 2010.

     59. ÖZTÜRK, M., “Çağdaş İslam Düşüncesinin Serencamı”, Türkiye Yazarlar Birliği Akademi Dergisi, (Çağdaş İslam Düşüncesi Sayısı), (yayım aşamasında).

      60. ÖZTÜRK, M., “Mefâtîhu’l-Esrâr Adlı Tefsiri Bağlamında Ebü’l-Feth eş-Şehristânî’nin Mezhebî Kimliği Üzerine Bir İnceleme”, (yayım aşamasında).

           

 

      Diğer Makaleler

 

1. ÖZTÜRK, M., “Kur’an’da Seb-i Mesânî Kavramı”, Diyanet İlmî Dergi, cilt: 38, sayı:1, Ankara 2002.

2. ÖZTÜRK, M., “İslam Kültüründe İsm-i A‘zam Mefhumu”, Diyanet İlmî Dergi, cilt: 39, sayı: 1, Ankara 2003.

3. ÖZTÜRK, M., “Bildik Bir Terane Yeniden Kur’an Şifre vs.”, Bilgi ve Düşünce, sayı: 2, İstanbul 2002.

4. ÖZTÜRK, M., “Kur’an ve Nesnel Anlam(a)nın Mahiyeti”, Bilgi ve Düşünce, sayı 6; İstanbul 2003.

5. ÖZTÜRK, M., “Kur’an’ın Toplum Hayatını İnşası”, Diyanet Avrupa Aylık Dergisi, sayı: 74, Haziran 2005.

6. ÖZTÜRK, M., ”Kur’an’da Bilgi-Ahlâk İlişkisi Bağlamında Bel’am Tiplemesi”, Diyanet Aylık Dergi, sayı: 183, Mayıs 2006.

7. ÖZTÜRK, M.,  “Hayatı Anlamlandırmada Kur’an Önermeleri”, Diyanet Aylık Dergi, sayı: 183, Mart  2006.

8. ÖZTÜRK, M., “İnsan ve Varoluşun Anlamına Dair”, Diyanet Aylık Dergi, sayı: 154, Ekim 2003.

9. ÖZTÜRK, M., “Haccın Sembolik Anlamına Dair”, Diyanet Aylık Dergi, sayı: 157, Ocak  2004.

10. ÖZTÜRK, M., “Türkiye’de Dinî Hayat”, Türkiye Yazarlar Birliği Kültür ve Sanat Yıllığı, Ankara, 2005.

11. İbn Teymiyye, “Zâhir ve Bâtın İlmine Dâir Bir Risale”, çeviri ve notlandırma, Mustafa ÖZTÜRK, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, (2001), sayı:6, (Araş. Gör. Ali Bolat’la ortak çalışma).

12. Ismaiil K. Poonawala, “Kur’an’ın İsmâilî Yorumu”, Ondokuz Mayıs üniversitesi İlahiyat Fakültesi, sayı: 16, Samsun, 2003.

13. ÖZTÜRK, M., “Aleviliğin/Alevilerin Kur’an Tasavvuru”, Değerler Eğitimi Merkezi Dergisi, Sayı: 6, Mart-Ağustos 2009.

14. ÖZTÜRK, M., “Kur’an’da Betimlenen Mele Tipolojisi Bağlamında Zenginlerin Din Algısı”, Değerler Eğitimi Merkezi Dergisi sayı: 7, Eylül-Aralık 2009.

15. ÖZTÜRK, M., “Vicdan, Vicdanlılık, Vicdansızlık Üzerine”, Diyanet Aylık Dergi, Sayı: 227, Kasım 2009.

16. ÖZTÜRK, M., “Kur’an İslâm’ı ya da Kur’ancılık Söylemi Üzerine Bazı Tespit ve Değerlendirmeler", Nida Dergisi, sayı: 139, Aralık2009-Ocak 2010.

17. ÖZTÜRK, M., "Kur'an'ı Kur'an ile Anlamak -İmkanlar ve Sorunlar-", Diyanet Aylık Dergi, sayı. 232, Nisan 2010.

18. ÖZTÜRK, M., "Tanrı-İnsan İlişkisinde Sivilliğin İmkanı", Eskiyeni Dergisi, sayı: 19, Sonbahar 2010. 

19. ÖZTÜRK, M., "Kur'an Kıssalarında Tarihilik ve Gayri Tarihilik Meselesi", Nida Dergisi, sayı: 140, Şubat-Mart 2010.

20. ÖZTÜRK, M., "Kur'an Nazmında Sanat ve Estetik: Seci Örneği", Nida Dergisi, sayı: 141, Nisan-Mayıs 2010.

21. ÖZTÜRK, M., "Dinî Düşüncede Tecdit Karşıtlığının Siyasi ve İdeolojik İçermeleri", Nida Dergisi, sayı: 142, Haziran-Temmuz 2010.

22. ÖZTÜRK, M., "İslam Düşünce Tarihinde Takiyyenin Hikayesi", Nida Dergisi, sayı: 143, Ağustos-Eylül 2010.

23. ÖZTÜRK, M., “Kur’an’da Tasvir Eedilen ‘Mele’ Bağlamında Zenginlik-Din İlişkisi”, Nida Dergisi, sayı: 145, Ağustos-Eylül 2010.

24. ÖZTÜRK, M., “Kur’an Bağlamında Câhiliye Kavramını Yeniden Düşünmek”, Nida Dergisi, sayı: 148, Temmuz-Ağustos 2011.

25. ÖZTÜRK, M., “Dünümüz, Bugünümüz ve Müslümanlığımız Hakkında Birkaç Öz-eleştirel Not”, Nida Dergisi, sayı: 149, Eylül-Ekim 2011.

26. ÖZTÜRK, M., “Dinî Bir Şiar Olarak Kurban”, Nida Dergisi, sayı: 150, Kasım-Aralık 2011.

 

 

Ansiklopedi Maddeleri

 

1. ÖZTÜRK, M., “Medârikü’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (cilt: 28, sayfa: 292-293), Ankara, 2003.

2. ÖZTÜRK, M., “Mü’tefike”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (cilt: 32, sayfa: 185-186), İstanbul, 2006.

3. ÖZTÜRK, M., “Sehl et-Tüsterî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (cilt: 36, sayfa: 321-323), İstanbul 2009.

4 ÖZTÜRK, M., “Sultan”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (cilt: 37, sayfa:  495-496), İstanbul 2009.

5. ÖZTÜRK, M., “Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (cilt: 40, s. 295-297, İstanbul 2011).

6. ÖZTÜRK, M., “Zemahşerî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (yayımlanacak).

7. ÖZTÜRK, M., “Zülkarneyn”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (yayımlanacak).

            

     

          

      Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

     

      1. İslâmiyât Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği 

      2. İslami Araştırmalar Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği

      3. Marife Dergisi Danışma ve Hakem Kurulu Üyeliği 

      4. Usûl İslâm Araştırmaları Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği 

      5. Tasavvuf Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği

      Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği

      7. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği

      8. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği

      9. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği

     10. Sakaraya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği

 

 

 

     

 

 


 
  2015 © ÇÜ İlahiyat. Tüm Hakları Saklıdır.   Son Güncelleme Tarihi: 7.4.2015Tasarım & Kodlama: Er-Ay Bilgisayar